PARISH MISSION - TÔN CHỈ GIÁO XỨ

 


Parish Mission Statement:

The Combined Catholic Community of Our Lady of Grace and St. Cletus, led by Jesus Christ and His Good News, endeavors to be renewed in Spirit, grow in faith, and live the Gospel. We invite all people to join us in joyful worship in service to God and neighbor.


Sứ Mạng của Giáo Xứ:

Giáo xứ kết hợp hai cộng đoàn Công giáo Đức Mẹ Ban Ơn Lành và Thánh Cletus, dưới sự dẫn dắt của Chúa Giêsu Kitô và ánh sáng Phúc âm, quyết tâm đổi mới trong Chúa Thánh Thần, để cùng nhau tăng trưởng trong đức tin, sống chứng tá để loan báo Tin mừng. Giáo xứ xin mời gọi tất cả mọi người đến cùng hoan hỉ hiệp thông trong việc thờ phượng Chúa và phục vụ tha nhân.