CATHOLIC

ONE HOLY CATHOLIC & APOTOLIC CHURCH - ROMAN LATIN RITE

http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html Vatican

www.ewtn.com Eternal World Television Network

www.usccb.org United States Conference of Catholic Bishops

http://thanhlinh.net/ THÁNH LINH

http://conggiaovietnam.net/index.php Công Giáo Việt Nam

http://www.vietcatholic.net/News/default.htm Việt Catholic News

 ____________________________________________________________________________

St. John Lateran Basilica - Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latarô 

 

 

St. Peter Basilica - Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô    

 

St. Paul Basilica - Vương Cung Thánh Đường Thánh Phao-lô